Cơ cấu tổ chức

THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT

Nguyễn Thanh Hằng – Tổng Giám Đốc

Ông Lee Seung Jong – Cố vấn khối đầu tư nước ngoài, dự án

Ông Trần Văn Định – Cố vấn khối giám sát kỹ thuật, sản xuất

Ông Lương Châu Thành – Giám đốc Công ty TNHH Thép Trường Phát,
Kiêm P. Giám đốc phụ trách thiết kế, kỹ thuật.

Ông Đào Mạnh Hiền – P. Giám đốc kinh doanh, dự án

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: